Jak vypl�chnout motor p�i v�m�n� oleje: r�zn�mi zp�soby

P�ed v�m�nou oleje umyjte motor

Pot�eba opl�chnout od star�ho motorov�ho oleje a zne�i�t�n� doch�z� z r�zn�ch d�vod�: aby se zabr�nilo, p�i p�echodu z jednoho oleje na jin� typ, v mimo��dn�ch situac�ch, kdy bylo nutn� m�chat oleje r�zn�ch typ� a v�robc�, po v�znamn�m p�ekro�en� doporu�en�ch servisn�ch interval� nahrazen� atd. . D�vodem pran� m��e b�t tak� nepatrn� p�eh��t� motoru nebo jeho �ast� provoz v podm�nk�ch maxim�ln�ho zat�en�.

Doporu�ujeme tak� ��st �l�nek o tom, zda je mo�n� sm�chat motorov� oleje r�zn�ch t��d a v�robc�. Z tohoto �l�nku se dozv�te, jak� druhy motorov�ch olej� jsou vz�jemn� kompatibiln� a jak� typy maziv se nesm� m�chat.

Faktem je, �e na z�klad� vysok� teploty a n�ro�n�ch provozn�ch motorov�ho oleje m��e ztratit sv� prosp�n� vlastnosti p�ed�asn�, co� vede k doporu�uj� d�le �ist� p�ed dal�� pl�novan� v�m�ny mazac�ho syst�mu. D�le se pod�v�me, jak nejl�pe vypl�chnout motor p�ed v�m�nou oleje a tak� odpov�d�t na ot�zku, jak pou��vat motorov� olej.

Jak vypl�chnout motor p�i v�m�n� oleje: nafta, "p�t minut", myt� nebo b�n� olej

Dnes existuje n�kolik praktick�ch zp�sob� myt� motoru p�ed v�m�nou mazadla. Ka�d� z nich m� sv� v�hody, stejn� jako ur�it� nedostatky. N�kte�� �idi�i um�vaj� motor s takzvanou "p�timinutovou", jin� pou��vaj� proplachovac� olej, jin� napl�uj� obvykl� olej a zkr�t� interval v�m�ny a� dvakr�t.

Existuje tak� �ada motorist�, kte�� nikdy nepou��vaj� myc� prost�edky p�ed v�m�nou oleje, ale jsou tu tak� ti, kte�� v motoru nal�vaj� b�nou naftu. Nyn� promluvte o popul�rn�ch myc�ch metod�ch podrobn�ji.

Doporu�ujeme tak� ��st �l�nek o tom, jak� olej je nejl�pe nalit do motoru, syntetick� nebo polosyntetick�. Z tohoto �l�nku se dozv�te o v�hod�ch a nev�hod�ch t�chto typ� olej� a tak� v jak�ch p��padech je vhodn� vyplnit �pln� syntetick� nebo polosyntetick� v�robek.

Splachov�n� motoru naftou

Za�n�te s t�m, jak vypl�chnout motor s naftou p�ed v�m�nou oleje. V�imn�te si, �e tato metoda byla aktivn� pou��v�na p�ed 10 a� 15 lety automobilov�mi nad�enci,vyzna�uj�c� se t�m, motorov� nafta myt� ovlada�e �asto praktikuje pro v�robu dom�c�ch model� (VAZ Gaz, ZAZ, atd.) pro nez�vislou n�hradou motorov�ho oleje.

Mezi v�hody pat�� skute�nost, �e tato l��ba je levn� a snadn� volba. S ohledem na ��innost a ��elnost, dokonce i mnoz� majitel� dom�c�ch voz� ji� dlouho zach�z� jako myt� skeptick�, a dr�itel� slo�it�j��ch technicky a „rozmarn�“ auta v�bec vyhnout tento postup strany. Rozum�m.

Je dob�e zn�mo, �e dieselov� palivo �patn� rozpou�t� a myje r�zn� ne�istoty, a tak� m� ur�itou schopnost rozost�en�. Z tohoto d�vodu je pou�it� um�t jev� jako opr�vn�n�, jeliko� teoreticky umo��uje vy�istit kan�ly mazac�m syst�mu motoru, aby se odstranily ne�istoty a usazeniny z povrchu d�l�.

Soub�n� s t�m je t�eba zv�it, aby motorov� nafta:

 • Nen� speci�ln� �istic� prost�edek, p�i�em� je zpochyb�ov�na ��innost t�to metody.
 • ��ste�n� odstran�n� ne�istot po myt� motoru nafta nem��e b�t pova�ov�na za dostate�nou pro �i�t�n� motoru.

D�vejte pozor, dokonce i pou�it� speci�ln�ch prost�edk� ne v�dy p�in�� pozitivn� ��inek. Vzhledem k tomuto tvrzen� nen� t�eba o�ek�vat zisk z pohonn�ch hmot. Ale �kody, kter� m��e zp�sobit, stejn� jako u motorov� nafty obsahuj� mnoho ne�istot, kter� d�le zne�i��uj� ICE. Tak� pou��v�n� sol�rn�ho oleje vede k otok�m olejov�ch t�sn�n�, t�sn�n� a t�sn�n�, co� vede k �niku oleje.

Dal�� nev�hodou je, �e nafta m��e zm�k�it, ale nen� schopna rozpou�t�t usazeniny uvnit� motoru. V�sledkem je, �e po napln�n� nafty do palety a nahromad�n�ch usazenin jsou zm�k�eny, posledn� jsou ucpan� s�t� filtru oleje. D�sledky pro motor jsou z�ejm�: ropn� hladov�n�, zv��en� opot�eben� nebo rychl� selh�n� jednotky.

Je zcela z�ejm�, �e a�koli motor nafty dok�e zcela vy�istit ��sti motoru, nedoporu�uje se ho p�ed v�m�nou oleje naplnit do mazac�ho syst�mu. Pokud jste st�le naklon�ni k t�to metod�, pak cel� proces myt� motoru s naftov�m olejem je n�sleduj�c�.

 1. Je t�eba p�ipravit 5-10 litr� kvalitn�ho nafty a v n�kter�ch p��padech asi 5-7 litr� levn�ho motorov�ho oleje (v z�vislosti na stupni kontaminace motoru). D�le se mus�te rozhodnout, zda napln�te motor pouze naftou, nebo do n�j p�id�te olej. Faktem je, �e n�kte�� �idi�i z�ed� maziva naftou v pom�ru 50/50, proto�e pova�uj� tuto sm�s za nejoptim�ln�j�� variantu. Soub�n� s t�m mus�te koupit minim�ln� 2 olejov� filtry. Jeden z nich m��e b�t nejjednodu��� a nejdostupn�j��, proto�e po proplachov�n� bude nahrazen, co� znamen�, �e jeho dal�� pr�ce nen� pl�nov�na.
 2. Dal��m krokem je zah��t� motoru na provozn� teplotu, po n�m� je kor�t v palet� od�roubov�n a pou�it� olej je vypu�t�n, star� olejov� filtr m��e b�t tak� odstran�n. D�le je instalov�n nov� olejov� filtr, v n�m� se nal�v� trochu �erstv�ho oleje. Z�str�ka v p�nvi nen� za�roubov�na.
 3. Nyn� prost�ednictv�m motoru plnic� hrdlo oleje m��e b�t hojn� nal�t p�rov�ch litr� �ist�ho motorov� oleje nebo olejov� sm�si s motorovou naftou, kter� proud� skrz vypou�t�c� otvor v j�mce.
 4. Pot� m��e b�t vypou�t�c� z�tka uta�ena, po kter� by m�la b�t sm�s oleje nebo oleje / nafty dopln�na a� na zna�ku "max" na m�rce. Potom se motor spust� po dobu 10-15 sekund. B�hem provozu m��ete lehce stla�it plyn a zv��it rychlost. Zv��en� rychlosti vede ke zv��en� tlaku v mazac�m syst�mu a lep��mu �i�t�n� kan�l� a d�l�.
 5. Pot� mus� b�t motor tlumen a pak nechte elektr�rnu m�rn� vychladnout (asi 2 minuty). Pot� se odtokov� z�tka od�roubuje, prac� kapalina se odstran�, nalije se nov� ��st. Postup se n�kolikr�t opakuje a prodlou�� se doba trv�n�. Vezm�te pros�m na v�dom�, �e b�hem pran� v ka�d�m stupni nesm� b�t motor ponech�n zah��t nad 50 stup�� Celsia. Kdy� teplota dos�hne stanoven� �rovn�, jednotka by m�la b�t okam�it� uti�ena, co� j� poskytne �as k vychladnut�.
 6. Dokon�en� procesu se st�v� odtok prac�ho syst�mu, po n� je vypou�t�c� �roub ne montovan�, proto�e je t�eba, aby re-vst�ikov�n� nafty do motoru a opl�chn�te op�t s hlavn�m panelu.
 7. Po vy�erp�n� v�ech zbytk� m��ete vypnout vypou�t�c� z�tku a nal�vat lev� motorov� olej, kter� jste si d��ve p�ipravili.Pot� m��ete motoru d�t p�ibli�n� 15-20 minut k dosa�en� provozn�ch teplot a n�kte�� �idi�i cestuj� 2-3 kilometry p�i n�zk� a st�edn� rychlosti (2500-3000 ot / min). Zbytky motorov� nafty a odlupovan� ne�istoty jsou z povrch� promyty a sm�ch�ny s olejem.
 8. D�le mus� b�t tento olej zcela od�erp�n a olejov� filtr mus� b�t odstran�n. Nyn� m��ete vyplnit norm�ln� olej a nainstalovat kvalitn� olejov� filtr, tedy pl�novanou v�m�nu oleje v motoru.

B�hem tohoto �i�t�n� byste m�li pe�liv� sledovat mno�stv� usazenin a ne�istot, kter� se v ka�d� f�zi vymyj�. U siln� zne�i�t�n�ho olejov�ho syst�mu je nep�ijateln� zv��en� rychlosti nebo prodlou�en� provozu spalovac�ho motoru v po��te�n�ch f�z�ch pran�. Indik�tor stupn� zne�i�t�n� je obecn� stav vypou�t�n� proplachovac� kapaliny. Tlak v mazac�m syst�mu a dobu pran� lze zv��it pouze tehdy, kdy� jsou visk�zn� usazeniny vypl�chnuty.

Po umyt� (zejm�na �ist� motorov� nafty) byste m�li b�t p�ipraveni na to, aby byl motor v ka�d�m stupni velmi n�ro�n�.Faktem je, �e motorov� nafta m� nedostate�n� mazac� ��inek, v d�sledku �eho� se klikov� h��del st�v� spoustou obt�n�j��. Jedn� se o velkou nev�hodu umyt� motorov� nafty, proto�e p�i ka�d�m spu�t�n� je zv��en� opot�eben� motoru. Tak� p�ed spl�chnut�m sol�rn�m olejem je ��douc� dob�t baterii a ujistit se, �e start�r je v provozu.

Prom�v�n� "p�t minut", vyplachov�n� oleje a zkr�cen� intervalu v�m�ny z�kladn�ho tuku

Pou�it� speci�ln�ho vybaven� v�m umo��uje spol�hat se na nejlep�� kvalitu myt� motor�, nebo� tato �e�en� obsahuj� aktivn� detergenty ve sv�m slo�en� pro odstra�ov�n� r�zn�ch ne�istot. Existuj� dva hlavn� typy my�ek: "p�t minut" a myc� olej;

Takzvan� "p�timinutov�" je p��sada do odpadn�ho oleje, p�i n�m� motor b�� n�kolik minut p�ed v�m�nou mazadla. Prost�edky se aktivn� pou��vaj� p�i v�m�n� oleje. K jejich explicitn�mu znev�hodn�n� je spr�vn� zva�ov�n negativn� dopad na t�sn�n� ropy, t�sn�n� a dal�� prvky.

Prom�vac� oleje jsou podobn� roztoky, kter� spadaj� do dvou typ�:

 • Prvn� typ je v�robek, kter� se po �pln�m vybit� d�lu nalije do motoru. Pak jednotka b�� po ur�itou dobu na volnob�hu, po n� je prac� olej vypu�t�n a nalijte �erstv�. M�jte na pam�ti, �e takov� oleje nemaj� dostate�nou mazivost, tak�e je nem��ete jezdit. Chcete-li pochopit, kolik m� um�t motor s myc�m olejem tohoto typu, posta�� se pod�vat na doporu�en� v�robce, kter� jsou uvedena na obalu.
 • druh�mu typu je m�n� b�n� varianta, kdy� je motor provozov�n na myc�m oleji v jemn�m re�imu (vyh�b� se ot��ek nad 2000 a zat�en�) n�kolik des�tek kilometr�. Pot� propl�chn�te odtok a p�idejte �erstv� mazivo. Slo�en� prac�ho oleje tohoto typu je obvykle miner�ln� olej upraven� pro kr�tkou pr�ci v ICE. P�i takov�m prom�v�n� je k ��inn�mu �i�t�n� obsa�en siln� bal��ek p��sad. Dod�v�me, �e a�koli je pou�it� tohoto oleje pro motor nejm�n� nebezpe�n�, tyto produkty jsou aktivn� vytla�ov�ny z trhu s "p�timinutov�mi" a dal��mi v�plachy, kter� umo��uj� rychlej�� odstra�ov�n� zne�i�t�n�.

Je t�eba tak� poznamenat, �e i kdy� je splachovac� oleje pro dieselov�m motorem nebo benz�nov�m motorem je c�l v�voj, zjednodu�uje proces �i�t�n� a umo��uje dos�hnout dobr�ch v�sledk�, ale m��e tak� p�sobit agresivn� na r�zn� sou��sti motoru.

S ohledem na v��e uveden� skute�nosti jasn� odpov�d�t na ot�zku, co je nejlep�� pro splachov�n� benz�n motorov�ho oleje nefunguje. Podobn� situace je zaznamen�na u vzn�tov�ho motoru. Obecn� doporu�en� lze pova�ovat, �e je lep�� pou��vat dra��� a rozhodn� origin�ln� splachov�n� olej� zn�m�ch zna�ek, kter� slibuj� minim�ln� po�kozen� motoru.

Doporu�ujeme tak� p�e��st samostatn� �l�nek o tom, zda je vhodn�, abyste v�bec nepou�ili proplachov�n� motoru p�ed v�m�nou oleje. Z tohoto �l�nku se dozv�te o ��elnosti tohoto postupu, jako� i mo�n�ch d�sledc�ch promyt� motoru.

Vezmeme-li v �vahu v�echna rizika, mnoz� motorist� p�ednost jin�mu cenov� dostupn� zp�sob, – sn�en� intervaly v�m�ny konven�n� olej v motoru. Zjednodu�en� �e�eno, kvalitn� olej ji� obsahuje bal��ek p��sady do �istic�ch prost�edk�, kter� jsou mnohem m�n� agresivn� kau�uku a dal��ch d�l� ledu ve srovn�n� se speci�ln�mi myje, motorov� nafty, atdUk�zalo se, �e sta�� naplnit dobr� olej, na kter� hodl�te pokra�ovat v j�zd�, a potom jezdit 2-3 tis�c km. a op�t nalejte do podobn�ho.

Dod�v�me, �e p�i v�m�n� oleje do druh�ho bude sta�it n�kolik takov�ch n�hrad, ale tak� p�i myt� ne p��li� zne�i�t�n�ho mazac�ho syst�mu, co� umo��uje bez zvl�tn�ho vybaven�. M��e b�t pova�ov�no za nev�hodu, �e tato metoda je pom�rn� drah�, jeliko� je nutn� m�nit motorov� olej a olejov� filtr nejm�n� dvakr�t za kr�tkou dobu.

Líbí se vám tento příspěvek? Sdělte prosím svým přátelům: